ԳԼԽԱՎՈՐ

Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) կառավարությունը փոխառություն է ստացել Ասիական արգացման բանկից (ԱԶԲ) Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր, տրանշ 1-ի և տրանշ 2-ի ֆինանսավորման համար: Համաձայն վարկային համաձայնագրի` Ծրագիր 1-ինն ավարտվելու է 2017թ-ի հունիսի 30-ին, իսկ Ծրագիր 2-րդը 2020թ-ի մարտի 30-ին: Ծրագրերն իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանի <Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման գրասենյակի> (ԵԿՆ ԾԻԳ) կազմում ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից:

Ծրագրի նպատակն է՝ ստեղծել կայուն, ինտեգրված, սոցիալապես հասանելի ու ծախսերի տեսանկյունից արդյունավետ տրանսպորտի համակարգ Երևան քաղաքի համար:
Ծրագրի խնդիրներն են` ստեղծել անվտանգ և հարմարավետ երթևեկություն:

Ակնկալվող արդյունքներն են՝ բարելավված քաղաքային միջավայր, տնտեսություն, ինչպես նաեվ բարելավված մասնավոր սեկտորի  առկայություն: 

Ծրագրի բաղադրիչներն են՝

Բաղադրիչ 1: Քաղաքային ենթակառուցվածք

i. Ճանապարհների և կամուրջների կառուցում, քաղաքային ենթակառուցվածքի բարելավում,

ii. Հանրային տրանսպորտային ցանցի և ենթակառուցվածքի վերականգնում և ընդլայնում,

iii. բազմատեսակ տրանսպոտային միջոցներստ ստեղծում՝ ներառյալ միջմարզային տրանսպորտային ծառայություններ,

iv. տնտեսական զարգացման և տուրիզմի խթանման համար անհրաժեշտ քաղաքային ենթակառուցվածքի ստեղծում:

 Բաղադրիչ 2: Ինստիտուցիոնալ ամրապնդում

 Բաղադրիչ 3: Ծրագրի իրականացնող  խմբի աշխատանքների կառավարում եվ կարողությունների զարգացում: